Waiver en huisregels

HUISREGELS Urban Sports Games

Wat leuk dat je de Urban Sports Games bezoekt en hopelijk ook deelneemt aan de workshops en/of wedstrijden! Zodra je de   evenementenlocatie betreedt stem je in met het naleven van de onderstaande huisregels.

 Toegang

 • Er is geen ticket nodig voor toegang tot het evenement.
 • Met het betreden van de evenementenlocatie geef je aan op de hoogte te zijn van de huisregels en deze te respecteren.
 • Toegang tot de locatie en deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of  voor persoonlijke ongevallen en/of schade en letsel door een bezoeker toegebracht aan een andere bezoeker.
 • Bezoekers vrijwaarden de organisatie van de Urban Sport Games en de door haar ingeschakelde derden uitdrukkelijk voor elke schade die de bezoeker tijdens bezoek aan het evenemententerrein kan lijden.  
 • Bezoekers stemmen stilzwijgend in met het gebruik van foto-, film- en geluidsopnamen die op het evenemententerrein worden gemaakt. Voor close-ups zal zoveel mogelijk toestemming worden gevraagd.
 • Bij fouilleren of controle is medewerking verplicht.
 • Personen die zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs zijn wordt de toegang geweigerd.
 • Personen die de veiligheid of goede sfeer willen bedreigen wordt de toegang geweigerd.
 • Dieren, met uitzondering van hulphonden, zijn niet toegestaan
 • Bij overtreding van de huisregels wordt de toegang ontzegd. Bij misdrijven wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Niet toegestaan is;

 • Alcohol drinken op het terrein.
 • Het bezitten, handelen in- of gebruiken van softdrugs en harddrugs is verboden.
 • Het houden en bezitten van wapens en gevaarlijke voorwerpen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
 • Om zonder toestemming professionele foto-, video-, en audio-opnames te maken.
 • Om zonder toestemming van de organisatie  posters en flyers te verspreiden.

Veiligheid en sfeer

 • Voorkom overlast voor  omgeving, mede-bezoekers, artiesten, deelnemers, personeel en omwonenden.
 • Instructies van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
 • De organisatie tolereert geen racistische, fascistische, seksistische, beledigende, discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld.
 • Bezoekers houden rekening met bezoekers met een beperking.

Aansprakelijkheid

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van bezoekers.
 • De organisatie neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de activiteiten veilig te laten verlopen. Denk aan goed materiaal, EHBO aanwezig en professionele begeleiding.
 • De organisatie en haar instructeurs betrokken bij de activiteiten kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of voor opgedane schade aan het eigen materiaal van de deelnemer. Voorts vrijwaart de bezoeker de organisatie en haar instructeurs voor iedere schade die hem of haar is toegebracht  door andere bezoekers.
 • De organisatie behoudt zich ten alle tijden het recht voor om het programma te wijzigen.

 Wedstrijden en workshops

 • Deelname aan de wedstrijden en workshops is op eigen risico.
 • De organisatie begeleidt de wedstrijden en workshops. Deelnemers houden zich aan de regels de organisatie stelt.
 • De organisatie kan de regels zonder overleg wijzigen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is.
 • De scheidsrechter gaat over de uitslagen. De deelnemer kan niet in beroep tegen de door de scheidsrechter bepaalde uitslag.
 • Indien de organisatie beslist dat er voor een wedstrijd en/of workshop door de deelnemer beschermende materialen moet worden aangetrokken, al dan niet voorzien door de organisatie, is de deelnemer verplicht om deze materialen te dragen. Anders kan hij/zij niet deelnemen aan de activiteit.
 • Deelnemers hebben een ziektekosten verzekering.

 

Aanvullende regels voor deelname aan de Urban Sports Business Games

 • Het deelnemende bedrijf is aansprakelijk voor haar ingeschreven deelnemers.
 • Het deelnemende bedrijf stelt haar deelnemers op de hoogte van het eigen risico en heeft als bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering voor haar deelnemers.
 • De organisatie neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de activiteit veilig te laten verlopen. Goed materiaal, ervaren begeleiders, ehbo aanwezig etc. Maar sport en spel neemt in zijn algemeenheid risico’s met zich mee. Het deelnemende bedrijf kan de organisatie en haar instructeurs op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor persoonlijk letsel of opgedane schade aan het eigen materialen van de deelnemers. Voorts vrijwaard het deelnemende bedrijf de organisatie en haar instructeurs voor iedere schade toegebracht aan  derden en niet eigen materialen door haar deelnemers die ontstaan tijdens de activiteit.
 • Annulering met gedeeltelijk teruggaaf van gelden is mogelijk: Tot 19 april 2024 geldt 75% restitutie,  tot 3 mei 50% restitutie en vanaf 3 mei vindt er geen restitutie meer plaats. Er kan nimmer restitutie worden verleend in het geval de activiteit niet (geheel)aan de verwachtingen voldoet.
 • Betaling van de factuur voor deelname geschiedt tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement, tenzij anders is afgesproken of de aanmelding na die datum plaatsvindt. Echter betaling geschiedt altijd vooraf aan de deelname op 31 mei 2024.
 • De contactpersoon van het bedrijf, zoals opgegeven bij inschrijving, verklaart meerderjarig te zijn en tekeningsbevoegdheid te hebben namens het bedrijf. 

Aanvullende regels voor deelname aan de Urban Sports School Games

 • Deelname is gratis voor de 2024 editie
 • De deelnemende school is aansprakelijk voor haar ingeschreven leerlingen.
 • De deelnemende school stelt haar leerlingen op de hoogte van het eigen risico voor deelname en stelt hen deze huisregels ter hand. 
 • De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor haar ingeschreven leerlingen.
 • Sport en spel neemt in zijn algemeenheid risico’s met zich mee. De deelnemende school (en vertegenwoordigers van de leerlingen) kunnen de organisatie en haar instructeurs op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor persoonlijk letsel of opgedane schade aan het eigen materialen van de deelnemers. Voorts vrijwaard het deelnemende bedrijf de organisatie en haar instructeurs voor iedere schade toegebracht aan  derden en niet eigen materialen door haar deelnemers die ontstaan tijdens de activiteit.
 • De contactpersoon van de school, zoals opgegeven bij inschrijving, verklaart meerderjarig te zijn en tekeningsbevoegdheid te hebben namens de school.